خانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه مدیریت محیط زیست به منظور ارتقاء کیفیت علم مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست و همچنین متشکل نمودن متخصصان این رشته از علم محیط زیست به وجود آمده است

مدیر گروه -دکتر ناصر محرم نژاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امتياز اين سايت و مطالب درج شده متعلق به گروه مديريت محيط زيست ميباشد.