کتاب های مدیر سایت

کتاب های دکتر ناصر محرم نژاد

عنوان کتاب: مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست

تالیف: دکتر ناصر محرم نژاد

ناشر: انتشارات دی نگار

عنوان کتاب : مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست

تالیف: دکتر ناصر محرم نژاد

ناشر: انتشارات دی نگار

عنوان کتاب: مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست

تالیف: دکتر ناصر محرم نژاد

ناشر: انتشارات پویان

عنوان کتاب: مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست

تالیف: دکتر ناصر محرم نژاد

ناشر: انتشارات میران

عنوان کتاب: مدیریت محیط زیست

سرپرست مترجمین: دکتر ناصر محرم نژاد

ناشر: انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست

عنوان کتاب:شهرهای پایدار در کشورهای در حال توسعه

مترجم: دکتر ناصر محرم نژاد

ناشر: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری ایران

عنوان کتاب: مقدمه ای بر آلودگی هوا

ترجمه و تدوین: ناصر محرم نژاد

ناشر: انتشارات گلگشت

عنوان کتاب: شاخص های توسعه پایدار

مترجمین: نشاط حداد تهرانی و دکتر ناصر محرم نژاد

ناشر: انتشارات سازمان محیط زیست و برنامه عمران ملل متحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.اقتباس از این سایت با ذکر منبع آزاد است